Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden Museum Night Fever

Deze Verkoopsvoorwaarden Museum Night Fever (verder genoemd Verkoopsvoorwaarden”) regelen de aankoop van producten van Museum Night Fever via elk verkoopskanaal van Brussels Museums vzw (o.a. in een museum en online) en voor elke productvorm (digitaal of fysiek).

1. Aanvaarding en geldigheid

De klant dient de verkoopsvoorwaarden Museum Night Fever te lezen en te aanvaarden alvorens tickets te kopen aan een museumbalie, via www​.muse​um​night​fever​.be of andere verkoopskanalen van of in samenwerking met Brussels Museums. Bij iedere internetbestelling wordt de aankoper gevraagd uitdrukkelijk te bevestigen dat hij deze voorwaarden aanvaardt. Door de aankoop wordt de aankoper geacht deze verkoopsvoorwaarden evenals het privacybeleid te aanvaarden. Een actuele versie van ieder van deze documenten is steeds consulteerbaar via www​.muse​um​night​fever​.be.

2. Identificatie

Museum Night Fever is een realisatie van Brussels Museums vzw, met maatschappelijke zetel te Koningsgalerij 15 - 1000 Brussel en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0457.816.640. Samen met alle deelnemende musea doen we er bij Brussels Museums vzw alles aan om jouw museumbezoek tot een succes te maken.

3. Productinformatie en prijzen

Al onze prijzen zijn in EURO en inclusief BTW. Wij besteden de grootst mogelijke aandacht aan de juiste vermelding van onze prijzen en andere gegevens met betrekking tot de producten en diensten. Afgebeelde productkleuren[DDL1] kunnen afwijken. Indien we vermoeden dat bij de bestelling fouten zijn gemaakt of indien er zich onduidelijkheden voordoen, houden wij ons in ieders voordeel het recht om de bestelde artikelen niet direct te leveren of niet meteen toegang te geven tot de diensten. We zullen je in zo’n geval eerst contacteren en adviseren om tot een correcte en heldere bestelling te komen.

4. Aanbod

Ondanks het feit dat zowel de website als de informatie aan en door de museumbalie of andere verkoopskanalen met alle zorg is samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Brussels Museums vzw niet. Brussels Museums vzw is, wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft, slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Brussels Museums vzw is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer je specifieke vragen hebt, verzoeken wij je deze vooraf aan de medewerker van de museumbalie te stellen of deze te stellen via info@​brusselsmuseums.​be.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Brussels Museums vzw. Brussels Museums vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Aankoop vanuit speculatief oogpunt is niet toegestaan. 

5. Communicatie en advies

De verkoop van Museum Night Fever-producten verloopt via de balie van de deelnemende musea, gebeurt elektronisch via de website www​.muse​um​night​fever​.be of andere verkoopskanalen. Je geeft aan Brussels Museums vzw bijgevolg toelating elektronisch met je te communiceren. Brussels Museums vzw mag je e-mailberichten en andere mededelingen over jouw bestelling sturen via het internet en per post. Bij een geschil verbind je je ertoe de bewijskracht van elektronische bestellingen, mededelingen, berichten of kennisgevingen in het kader van deze overeenkomst niet in vraag te stellen.

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te vergroten, kan je ons voorafgaand aan jouw aankoop om advies vragen. We zullen je zo snel mogelijk over de voor jou meest geschikte producten en hun toepassing adviseren of je andere vragen beantwoorden.

6. Bevestiging

Indien jouw e-mailadres correct is doorgegeven, ontvang je na je bestelling per kerende een e-mailbevestiging van die bestelling. Hierin wordt duidelijk aangegeven wat je hebt besteld. Is dit niet het geval, contacteer ons dan via info@​brusselsmuseums.​be.

7. Betaling

Om de koop tot stand te laten komen, betaal je meteen bij je bestelling (aan de museumbalie, bij je aankoop op www​.muse​um​night​fever​.be) of andere verkoopskanalen. Je hebt online de keuze uit tal van betaalmogelijkheden waaronder betaling met bancontact, kredietkaart en PayPal.

8. Levertijden en voorraad

Na aankoop van een digitaal product is dat product meteen voor je beschikbaar en kan geraadpleegd worden via een app, een andere digitale toepassing of als download.

9. Verzending

Tickets louter online of meteen aan balie museum? Dan niet relevant.

10. Overmacht

Brussels Museums vzw en de deelnemende musea kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor alle mogelijke gevallen van overmacht die buiten haar wil en controle plaatsvinden en die de uitvoering van haar normale verplichtingen tegenover haar klanten onmogelijk maken.

11. Dienstverlening, dienst na verkoop en klachten

Brussels Museums vzw doet het nodige samen met de deelnemende musea om je bezoek aan de musea mogelijk te maken.

Heb je klachten of vragen, dan kan je steeds contact opnemen met ons via de contactgegevens die je vindt onder artikel 2 Identificatie. We zullen steeds trachten je zo snel mogelijk te helpen.

12. Retourneren en ruilen

Koop je een digitaal product via internet, dan is je aankoop niet herroepbaar. Dat geldt bijvoorbeeld voor digitale tickets. Deze worden je meteen elektronisch geleverd en kunnen niet worden terugbezorgd.

Geen fysieke levering?

13. Sancties bij niet- of laattijdige betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Brussels Museums vzw beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 12% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Brussels Museums vzw zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Brussels Museums vzw blijft eigenaar van de goederen totdat de bestelling in zijn geheel betaald en aanvaard is door de klant.

14. Klantendienst

De klantendienst van Brussels Museums vzw is tijdens de kantooruren bereikbaar via de contactgegevens die je vindt onder artikel 2 Identificatie. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

15. Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door Brussels Museums vzw om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

16. Wijziging voorwaarden 

Deze Verkoopsvoorwaarden voor Museum Night Fever kunnen gewijzigd worden door Brussels Museums vzw. Bij wijzigingen is de nieuwe versie van de gebruiksovereenkomst van kracht vanaf dertig dagen na datum van publicatie. Alle meldingen over eventuele wijzigingen en de publicatie van gewijzigde Verkoopsvoorwaarden verloopt via www​.muse​um​night​fever​.be.

17. Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

18. Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 

In zoverre de wet het toelaat zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform.

Versie Verkoopsvoorwaarden gepubliceerd op 10/09/2022.

[DDL1]Dit is generiek geschreven voor het geval jullie bv. ook gadgets mee zouden gaan verkopen. Kon ik nog niet ten volle beoordelen. En zou ik ook behouden, voor mocht het ooit van pas komen. Dan is het afgedekt dat je iets desnoods in een andere kleur bv. levert.